Ilias Zoutsos in Technopolis for the Athens World Music Festival (Video)


Ilias Zoutsos arranges his own song "Kontilies" (cd Simio), for Cretan lyra and Symphony Orchestra in the Athens World Music Festival. Ilias on stage plays the Cretan lyra and sings with the Athens Symphony Orchestra and Alexis Alevizakis, Andreas Arvanitis (Vardas) on the Cretan lutes.

See the video (full HD) here